Regulamin świadczenia usług w salonie Belle Spa & Clinic

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w Belle Spa & Clinic.
 2. Klienci Belle Spa & Clinic mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.

§ 2. Klienci

 1. Klientem Belle Spa & Clinic może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13. roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Belle Spa & Clinic jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia, by potwierdzić wyrażenie zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3. Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbać o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Belle Spa & Clinic zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Belle Spa & Clinic są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Belle Spa & Clinic są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Belle Spa & Clinic, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§ 4. Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Belle Spa & Clinic, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Belle Spa & Clinic są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientó
 3. Pracownicy Belle Spa & Clinic z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokończony w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 5. W Belle Spa & Clinic mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§ 5. Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciał
 4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient powinien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6. Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetycznej. Cennik Zabiegów jest dostępny w Internecie pod adresem bellespa.pl oraz w aplikacji moment.pl.
 2. W Belle Spa & Clinic można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą z użyciem terminala.
 3. Belle Spa & Clinic zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Belle Spa & Clinic. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. W Belle Spa & Clinic dostępne są także Vouchery płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Belle Spa & Clinic ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Belle Spa & Clinic poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 2. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Belle Spa & Clinic.
 3. Belle Spa & Clinic nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu (wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta), jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 8. Rezerwacje

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Belle Spa & Clinic, telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą aplikacji.
 2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Belle Spa & Clinic do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta, ale po wcześniejszym nakreśleniu problemu Klientowi, upomnieniu go i wyjaśnieniu.
 3. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Belle Spa & Clinic zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Belle Spa & Clinic, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skró
 6. Belle Spa & Clinic zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Belle Spa & Clinic jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§ 9. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 1 dnia od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Belle Spa & Clinic lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Belle Spa & Clinic. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Belle Spa & Clinic dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Belle Spa & Clinic może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Belle Spa & Clinic zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku zasadnych podstaw reklamacji.

§ 10. Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Belle Spa & Clinic obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Belle Spa & Clinic.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów, na jakie powołuje się Belle Spa & Clinic lub Pracownicy.
 2. B SPA zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Belle Spa & Clinic. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 14 października 2019 r.

© 2024 Belle Spa & Clinic - salon kosmetyczny Warszawa Mokotów | salon spa Warszawa | klinika Warszawa | Intraject | masaż ciała | masaż twarzy | Wszystkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl

BELLE SPA & CLINIC

ul. Bukowińska 26C
02-703 Warszawa

GODZINY OTWARCIA
pon. – pt. 10.00 – 21.00
sob. 10.00 – 16.00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
e-mail: salon@bellespa.pl
tel.: 795 555 795